หนังสือสำรองของMK 332

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: MK 332
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูมินันท์ (อาจารย์) ปิยทัศน์นันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Essentials of services marketing / Wirtz, Jochen. Reserve Book (1 Day) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HD9980.5 .L678 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455