หนังสือสำรองของรบ.650

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: รบ.650
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัมพร ธำรงลักษณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
องค์การ : อัมพร ธำรงลักษณ์. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD37 .อ636 2553 ยืมออก 28/02/2019
Unmasking administrative evil / Adams, Guy B. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1525.E8 .A33 2004 พร้อมให้บริการ
The ethics of dissent : O'Leary, Rosemary, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HN59.2 .O54 พร้อมให้บริการ
Whistleblowing : Johnson, Roberta Ann, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD60.5.U5 J64 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455