หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ รบ.660

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
  3. รหัสรายวิชา: รบ.660
  4. Instructors:
    • ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445 .ก6448 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ก67 2543 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ : ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books FIN HJ 2010 636481 ยืมออก 25/02/2019
การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ1360.57 .พ33 ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ1360.57 .พ33 ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ1360.57 .พ33 ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ1360.57 .พ33 ล. 4 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
งบประมาณแผ่นดิน = ไพรัช ตระการศิรินนท์. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ2162.55 .พ94 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปทางการคลัง / อรัญ ธรรมโน, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 อ4 2548 พร้อมให้บริการ
มายาโลกาภิวัตน์ / เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM101 .ท815 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
การคลังและงบประมาณ Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
การคลังและงบประมาณ Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
The economics of taxation : James, Simon R., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ2305 .J36 1998 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305