หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรบ.660

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
  3. รหัสรายวิชา: รบ.660
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445 .ก6448 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ก67 2543 ฉ. 1 ยืมออก 22/01/2022
การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ : แนวคิดและทฤษฎี / แนวคิดและทฤษฎี / ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ต94 2553 ยืมออก 09/02/2022
การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ1360.57 .พ33 ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ1360.57 .พ33 ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ1360.57 .พ33 ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ1360.57 .พ33 ล. 4 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
งบประมาณแผ่นดิน = Government budget / Government budget / ไพรัช ตระการศิรินนท์. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ2162.55 .พ94 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปทางการคลัง / อรัญ ธรรมโน, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 อ4 2548 พร้อมให้บริการ
มายาโลกาภิวัตน์ / เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM101 .ท815 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
การคลังและงบประมาณ (Public finance and budgeting). (Public finance and budgeting). Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
การคลังและงบประมาณ (Public finance and budgeting). (Public finance and budgeting). Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ191.ท92 ส67 ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
The economics of taxation : principles, policy and practice / principles, policy and practice / James, Simon R., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ2305 .J36 1998 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544