หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ Quality Services Manament

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  3. รหัสรายวิชา: SV 363
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Delivering quality service : Zeithaml, Valarie A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.5 .Z45 C. 2 พร้อมให้บริการ
Service quality in leisure and tourism / Williams, Christine, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books G155.A1 W55 พร้อมให้บริการ
Service management : Fitzsimmons, James A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD9980.5 .F49 2008 พร้อมให้บริการ
Service management : Fitzsimmons, James A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9980.5 .F49 2008 C. 2 พร้อมให้บริการ
Successful service operations management / Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Accompanying Materials HF5415.5 .M48 2006 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305