หนังสือสำรองของวส 614

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 614
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
    • อารดา ครุจิต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ธ74 2558 พร้อมให้บริการ
คนชายขอบ : สุริชัย หวันแก้ว. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1136 .ส74 2550 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Liquid modernity / Bauman, Zygmunt, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN17.5 .B38 2011 พร้อมให้บริการ
Risk society : Beck, Ulrich, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM201 .B43 พร้อมให้บริการ
Reflexive modernization : Beck, Ulrich, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM73 .B42 พร้อมให้บริการ
Power/knowledge : Foucault, Michel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM291 .F68 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455