หนังสือสำรองของวส 668

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 668
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
    • กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Shimp, Terence A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2013 พร้อมให้บริการ
IMC : Duncan, Thomas R., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .D865 C. 3 พร้อมให้บริการ
Introduction to marketing communication : Burnett, John J., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .B87 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455