หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของJC 669

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: JC 669
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรรษา รอดอาตม์
    • มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
New media : an introduction / an introduction / Flew, Terry. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.T42 F55 พร้อมให้บริการ
Converging media : a new introduction to mass communication / Pavlik, John V. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .P38 2017 พร้อมให้บริการ
Convergence culture : where old and new media collide / Jenkins, Henry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 ยืมออก 31/08/2022
Communication theory : media, technology, society / media, technology, society / Holmes, David. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .H55 พร้อมให้บริการ
Creative economy and culture : challenges, changes and futures for the creative industries / challenges, changes and futures for the creative industries / Hartley, John, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD9999.C9472 H37 2015 พร้อมให้บริการ
The informational city : information technology, economic restructuring, and the urban-regional process / Castells, Manuel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC79.I55 C3825 พร้อมให้บริการ
Communication power / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1206 .C378 2013 พร้อมให้บริการ
Television is the new television : the unexpected triumph of old media in the digital age / the unexpected triumph of old media in the digital age / Roth, Wolff-Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8700.4 .R684 2015 พร้อมให้บริการ
The digital economy : rethinking promise and peril in the age of networked intelligence / rethinking promise and peril in the age of networked intelligence / Tapscott, Don, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC79.I55 T37 2015 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจดิจิทัล / แทปสก็อตต์, ดอน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC79.ท72 ท83 2559 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ = Creative economy : รุ่งอรุณของเศรษฐกิจดิจิทัล / Creative economy : รุ่งอรุณของเศรษฐกิจดิจิทัล / สมบัติ กุสุมาวลี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD9999.ว63 ส43 2558 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544