หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 592

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 3 (Summer)
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 592
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • โมไนยพล รณเวช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ (SPSS version 10.0) / เพ็ญแข ศิริวรรณ. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HA32 .พ72 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย. วิเชียร เกตุสิงห์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA33 .ว6 2526 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม / สรชัย พิศาลบุตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62.5.ท9 ส42 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Introducing data analysis for social scientists / Rose, David, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29 .R62 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544