หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วจ 631

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วจ 631
  4. Instructors:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ(อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Corporate social responsibility : Kotler, Philip, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD60 .K68 C. 2 พร้อมให้บริการ
Corporate social responsibility / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2015 660362 ยืมออก 31/08/2019
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : พิพัฒน์ นนทนาธรณ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD60 .พ63 พร้อมให้บริการ
การรับรู้ของผู้บริหารและบุคลากรที่มีต่อแนวคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม = แอนนา จุมพลเสถียร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD60.5.ท9 อ833 2554 พร้อมให้บริการ
The Wave : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books COMM HF 2015 661482 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305