หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวจ 631

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วจ 631
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Corporate social responsibility : doing the most good for your company and your cause / Kotler, Philip, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD60 .K68 C. 2 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Corporate social responsibility / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2015 660362 ยืมออก 31/08/2022
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน = Corporate social responsibility management : creating sustainable competitive advantage : ปฐมบท / การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน = Corporate social responsibility management : creating sustainable competitive advantage : ปฐมบท / พิพัฒน์ นนทนาธรณ์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD60 .พ63 พร้อมให้บริการ
การรับรู้ของผู้บริหารและบุคลากรที่มีต่อแนวคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม = Perception of administrators and in-hourse employees towards corporate social responsibility : รายงานผลการวิจัย / แอนนา จุมพลเสถียร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD60.5.ท9 อ833 2554 พร้อมให้บริการ
The Wave : 3 ระลอกคลื่น / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5415 .ว75 2558 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544