หนังสือสำรองของวจ 600

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วจ 600
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
A first look at communication theory / Griffin, Emory A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .G725 2012 พร้อมให้บริการ
Communication theories in action : Wood, Julia T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .W627 2004 พร้อมให้บริการ
Theories of Human Communication / Littlejohn, Stephen W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .L5 2017 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455