หนังสือสำรองของวจ 611

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วจ 611
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Fundamentals of organizational communication : Shockley-Zalabak, Pamela. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.3 .S454 2009 พร้อมให้บริการ
Organizational communication : Modaff, Daniel P., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .M63 2008 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of organizational behavior / DuBrin, Andrew J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD58.7 .D78 2007 พร้อมให้บริการ
Industrial/organizational psychology : Aamodt, Michael G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5548.8 .A17 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455