หนังสือสำรองของวจ 612

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วจ 612
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน / คณาธิป ทองรวีวงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3482 .ค363 2555 ยืมออก 01/03/2019
ย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ / ไชยยศ เหมะรัชตะ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K1420.5 .ช9 2543 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4748 .พ62 2551 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน = วนิดา แสงสารพันธ์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2014 629367 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนกับความรับผิดทางกฎหมาย / วรวิทย์ ฤทธิทิศ, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT3482 .ว45 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ความรู้กฎหมายทั่วไป = สมยศ เชื้อไทย. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW K 2015 656313 พร้อมให้บริการ
รวมกฎหมายการสื่อสารมวลชน / กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books KPT3482 .ก954 2555 ยืมออก 31/08/2019
กฎหมายลิขสิทธิ์ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / ธัชชัย ศุภผลศิริ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT1160 .ธ64 2544 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Labour Protection Act B.E. 2541 (A.D. 1998) with Labour Protection Act (no. 2) B.E. 2551 and Labour Protection Act (no. 3) B.E. 2551 = Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books KPT1264.31998.A52 2008 C. 1 พร้อมให้บริการ
กฎหมายปกครอง : กมลชัย รัตนสกาววงศ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT2720 .ก43 2542 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3492.3 .พ464 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455