หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วจ 633

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วจ 633
  3. Instructors:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The principles and practice of crisis management : Ahmed, Meena, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD49 .A35 C. 2 ยืมออก 31/08/2019
Risk issues and crisis management in public relations : Regester, Michael. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD61 .R44 2010 พร้อมให้บริการ
The handbook of strategic public relations & integrated communications / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HM263 .H26 พร้อมให้บริการ
The Handbook of crisis communication / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HD49 .H344 2010 พร้อมให้บริการ
Managing a crisis : Curtin, Tom. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD49 .C87 พร้อมให้บริการ
Strategic issues management : Heath, Robert L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD59.5 .H43 2009 พร้อมให้บริการ
Crisis management by apology : Hearit, Keith Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD59.2 .H43 C. 2 พร้อมให้บริการ
Strategic communication in crisis management : Ray, Sally J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6673 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305