หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 706

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 706
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass media research : an introduction / Wimmer, Roger D. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .C74 2014a ยืมออก 19/02/2022
Communication research : strategies and sources / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91.3 .R8 2010 ยืมออก 31/01/2022
The Sage handbook of qualitative research / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .H306 2011 ยืมออก 31/08/2022
Qualitative communication research methods / Lindlof, Thomas R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .L56 2011 พร้อมให้บริการ
Qualitative researching / Mason, Jennifer, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .M317 2002 พร้อมให้บริการ
Qualitative data analysis : an expanded sourcebook / an expanded sourcebook / Miles, Matthew B. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .M494 1994 C. 1 พร้อมให้บริการ
Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory / Corbin, Juliet M., Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HA29 .S8 2008 พร้อมให้บริการ
Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory / Strauss, Anselm L. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29 .S8 1998 ยืมออก 07/02/2022
การวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research / Qualitative research / นิศา ชูโต, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .น68 2548 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
Media analysis techniques / Berger, Arthur Asa, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91 .B385 2014 พร้อมให้บริการ
Media research methods : audiences, institutions, texts / Bertrand, Ina Winneford, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91.3 .B477 C. 2 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of media effects / Bryant, Jennings. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN90.M3 B79 พร้อมให้บริการ
Semiotics : the basics / Chandler, Daniel, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P99 .C43 2007 ยืมออก 07/02/2022
Media discourse / Fairclough, Norman, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P96.L34 F35 ยืมออก 18/02/2022
Discourse analysis : an introduction / an introduction / Paltridge, Brian. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P302 .P35 ยืมออก 31/08/2022
Discourse analysis : as theory and method / as theory and method / Jorgensen, Marianne. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P302 .J67 พร้อมให้บริการ
Ethics in journalism / Smith, Ron F. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4888.E8 G66 2008 พร้อมให้บริการ
การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ก67 2548 พร้อมให้บริการ
การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62.5 .ก67 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544