หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 803

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 803
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมสุข หินวิมาน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Risk society : towards a new modernity / towards a new modernity / Beck, Ulrich, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM201 .B43 พร้อมให้บริการ
เมื่อสื่อส่องและสร้างวัฒนธรรม / กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books DS568 .ก613 2545 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
วิวาทะโลกานุวัตร / เกษียร เตชะพีระ. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HM101 .ก75 พร้อมให้บริการ
วิกฤติมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์ / ธีรยุทธ บุญมี, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.565 .ธ65 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ฐานันดรที่สี่จากระบบโลกถึงรัฐไทย = The Fourth estate : from the world system to the Thai state / บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P92.ท9 บ65 2552 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรม : สื่อสารเพื่อสานสร้าง / สื่อสารเพื่อสานสร้าง / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .ว63 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
คลื่นลูกที่สาม = The third wave / The third wave / ทอฟฟเลอร์, อัลวิน. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HN17.5 .ท5 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
Modernity at large : cultural dimensions of globalization / Appadurai, Arjun, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .A59 พร้อมให้บริการ
De-westernizing media studies / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.C76 D49 พร้อมให้บริการ
Media, communication, culture : a global approach / Lull, James. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5170 พร้อมให้บริการ
Understanding media ; the extensions of man, the extensions of man, McLuhan, Herbert Marshall, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .M28 C. 5 พร้อมให้บริการ
The global village : transformations in world life and media in the 21st century / McLuhan, Herbert Marshall, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P96.T42 M334 พร้อมให้บริการ
International media studies / McMillin, Divya Carolyn. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.I5 M372 พร้อมให้บริการ
Orality and literacy : the technologizing of the word / Ong, Walter J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P35 .O54 2012 พร้อมให้บริการ
The media and globalization / Rantanen, Terhi, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1206 .R35 ยืมออก 31/08/2022
Globalization and everyday life / Ray, Larry J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1318 .R385 พร้อมให้บริการ
Globalization : social theory and global culture / Robertson, Roland. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .R592 พร้อมให้บริการ
Understanding globalization / Schirato, Tony, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1318 .S354 C. 2 พร้อมให้บริการ
Mass media and society / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM258 .M375 2005 พร้อมให้บริการ
Globalization and culture / Tomlinson, John, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .T595 พร้อมให้บริการ
Globalization / Waters, Malcolm, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF1359 .W39 2001 พร้อมให้บริการ
The consequences of modernity / Giddens, Anthony. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM131 .G53 ยืมออก 05/02/2022
The condition of postmodernity : an enquiry into the origins of cultural change / an enquiry into the origins of cultural change / Harvey, David, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB428 .H37 พร้อมให้บริการ
หลายสำเนียงจากโลกเดียวกัน : การสื่อสารกับสังคม สำหรับปัจจุบันและอนาคต (Many voices one world : communication and society, today and tomorrow) แมคไบร์ด, ฌอง. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ม8 ฉ.5 ยืมออก 10/09/2021
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน / ซีเบอร์ท, เฟรด ซีตัน, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4731 .ซ6 2551 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนในประเทศโลกที่สาม. ระวีวรรณ ประกอบผล. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91 .ร6 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ทีวีอัลจาซีรา : สื่อมวลชนสากลของโลกอาหรับ / สื่อมวลชนสากลของโลกอาหรับ / อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HE8700.9.อ6 อ655 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ศักยภาพของสื่อมวลชนในการพัฒนาประเทศ. เสถียร เชยประทับ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P91 .ส725 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ. กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JX1937 .ก62 ฉ.4 Lost
The modern world-system. Wallerstein, Immanuel Maurice, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC45 .W3 V. 1 C. 2 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีการพึ่งพากับสังคมเศรษฐกิจไทย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HC497.ท9 ร53 พร้อมให้บริการ
วิกฤติสื่อมวลชน / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM258 .ว62 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
มายาโลกาภิวัตน์ / เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM101 .ท815 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม = Communication and cultural domintion / Communication and cultural domintion / ชิลเลอร์, เฮอร์เบิร์ต ไอ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM258 .ช64 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
The media were American : U.S. mass media in decline / Tunstall, C. Jeremy, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .T86 พร้อมให้บริการ
The information society : a study of continuity and change / Feather, John. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM851 .F43 2013 พร้อมให้บริการ
Manuel Castells : the theory of the network society / Stalder, Felix. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM851 .S73 C. 3 พร้อมให้บริการ
Theories of the information society / Webster, Frank, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM258 .W38 2006 พร้อมให้บริการ
Beyond the risk society : critical reflections on risk and human security / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1101 .B49 พร้อมให้บริการ
Risk and everyday life / Tulloch, John Cromarty, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF637.R57 T85 พร้อมให้บริการ
Colonialism/postcolonialism / Loomba, Ania. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JV51 .L66 2015 พร้อมให้บริการ
Nation and narration / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN56.N19 N38 พร้อมให้บริการ
Global modernities / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM101 .G565 พร้อมให้บริการ
Formations of modernity / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM51 .F65 พร้อมให้บริการ
Orientalism / Said, Edward W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS32.8 .S2 ยืมออก 10/02/2022
Ethnic minorities and the media : changing cultural boundaries / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.5.M55 E82 C. 2 พร้อมให้บริการ
Television, ehtnicity and cultural change / Gillespie, Marie, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4896 พร้อมให้บริการ
ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก / ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST DS 2014 640479 ยืมออก 31/01/2022
Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism / reflections on the origin and spread of nationalism / Anderson, Benedict Richard O'Gorman, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books JC311 .A5 2006 ยืมออก 24/02/2022
National identity, popular culture and everyday life / Edensor, Tim, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF753 .E34 พร้อมให้บริการ
Nationalism : a critical introduction / Spencer, Philip. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JC311 .S64 พร้อมให้บริการ
ท้องถิ่นนิยม = Localism / Localism / พัฒนา กิติอาษา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT395.ท9 พ633 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Television and common knowledge / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/13286 พร้อมให้บริการ
Diaspora, identity and the media : diasporic transnationalism and mediated spatialities / Georgiou, Myria. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JV6035 .G46 พร้อมให้บริการ
Identity : community, culture, difference / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .I289 พร้อมให้บริการ
Risk / Lupton, Deborah. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1101 .L87 2013 ยืมออก 31/08/2022
Modernization without development; Thailand as an Asian case study. Thailand as an Asian case study. Jacobs, Norman, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN750.5.A8 J3 พร้อมให้บริการ
Global culture : nationalism, globalization, and modernity : a Theory, culture & society special issue / nationalism, globalization, and modernity : a Theory, culture & society special issue / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .G56 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544