หนังสือสำรองของวส 804

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 804
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นันทพร วงษ์เชษฐา(อาจารย์)
    • วิกานดา พรสกุลวานิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Corporate social responsibility : Kotler, Philip, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD60 .K68 C. 2 พร้อมให้บริการ
Corporate communication : Cornelissen, Joep. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books MGNT HD 2014 630151 พร้อมให้บริการ
Communicating at work : Adler, Ronald B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5718 .A3 2013 พร้อมให้บริการ
Stakeholder relationship management : Bourne, Lynda. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD2741 .B687 2009 พร้อมให้บริการ
Corporate reputation : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD59.2 .C677 2011 ยืมออก 31/08/2019
Corporate social strategy : Husted, Bryan, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD60 .H87 2011 ยืมออก 31/08/2019
Organizational change : Lewis, Laurie K. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD58.8 .L49 2011 ยืมออก 31/08/2019
Customer relationship management / Peelen, Ed Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2013 646706 พร้อมให้บริการ
Organizational theory, design, and change / Jones, Gareth R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD58.7 .J65 2013 พร้อมให้บริการ
Organizational behavior : Luthans, Fred. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD58.7 .L8 2015 พร้อมให้บริการ
Key issues in organizational communication / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .K484 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455