หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 804

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 804
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นันทพร วงษ์เชษฐา
    • วิกานดา พรสกุลวานิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Corporate social responsibility : doing the most good for your company and your cause / Kotler, Philip, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD60 .K68 C. 2 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Corporate communication : a guide to theory & practice / a guide to theory & practice / Cornelissen, Joep. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.3 .C667 2014 พร้อมให้บริการ
Communicating at work : strategies for success in business and the professions / strategies for success in business and the professions / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5718 .A3 2013 พร้อมให้บริการ
Stakeholder relationship management : a maturity model for organisational implementation / Bourne, Lynda. Accompanying Material (General) Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
Accompanying Materials HD2741 .B687 2009 Withdraw Processing
Corporate reputation : managing opportunities and threats / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD59.2 .C677 2011 พร้อมให้บริการ
Corporate social strategy : stakeholder engagement and competitive advantage / Husted, Bryan, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD60 .H87 2011 พร้อมให้บริการ
Organizational change : creating change through strategic communication / Lewis, Laurie K. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD58.8 .L49 2011 ยืมออก 31/08/2022
Customer relationship management / Peelen, Ed Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.5 .P44 2013 พร้อมให้บริการ
Organizational theory, design, and change / Jones, Gareth R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD58.7 .J65 2013 พร้อมให้บริการ
Organizational behavior : an evidence-based approach / Luthans, Fred. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD58.7 .L8 2015 พร้อมให้บริการ
Key issues in organizational communication / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD30.3 .K484 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544