หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 813

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 813
  4. Instructors:
    • สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P96.ม8 ส74 2544 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305