หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 591

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 591
  3. Instructors:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
    • ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 ยืมออก 31/08/2019
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 พร้อมให้บริการ
Risk society : Beck, Ulrich, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM201 .B43 พร้อมให้บริการ
Media today : Turow, Joseph. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .T94 2009 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทางการสื่อสาร = กิติมา สุรสนธิ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2005 491164 ยืมออก 01/03/2019
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 พร้อมให้บริการ
อ่านทีวี : สมสุข หินวิมาน. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.6.ส452 2558 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91 .ส697 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานสื่อหนังสือพิมพ์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4775 .ส74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 พร้อมให้บริการ
Media/impact : Biagi, Shirley. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books P90 .B494 2012 พร้อมให้บริการ
Modernity and self-identity : Giddens, Anthony. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM131 .G533 พร้อมให้บริการ
Media, culture and society : Hodkinson, Paul. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .H63 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305