หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 591

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 591
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
    • ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 พร้อมให้บริการ
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 ยืมออก 31/08/2022
Risk society : towards a new modernity / towards a new modernity / Beck, Ulrich, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM201 .B43 พร้อมให้บริการ
Media today : an introduction to mass communication / an introduction to mass communication / Turow, Joseph. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .T94 2009 ยืมออก 31/08/2022
ความรู้ทางการสื่อสาร = Introduction to communication / Introduction to communication / กิติมา สุรสนธิ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ก646 2548 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ค564 2557 พร้อมให้บริการ
อ่านทีวี : การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน์ / การเมืองวัฒนธรรมในจอโทรทัศน์ / สมสุข หินวิมาน. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.6 .ส452 2558 ยืมออก 25/01/2022
การบริหารงานสื่อสารมวลชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91 .ส697 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การบริหารงานสื่อหนังสือพิมพ์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4775 .ส74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 พร้อมให้บริการ
Media/impact : an introduction to mass media / Biagi, Shirley. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books P90 .B494 2012 พร้อมให้บริการ
Modernity and self-identity : self and society in the late modern age / self and society in the late modern age / Giddens, Anthony. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM131 .G533 พร้อมให้บริการ
Media, culture and society : an introduction / Hodkinson, Paul. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .H63 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544