หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 200

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 200
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กิติมา สุรสนธิ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้ทางการสื่อสาร = Introduction to communication / Introduction to communication / กิติมา สุรสนธิ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .ก646 2557 ยืมออก 11/02/2022
สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ก615 2556 ยืมออก 12/02/2022
สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ก615 2553 Lost
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 9 ยืมออก 31/08/2022
หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ป43 2546 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Introduction to communication for community : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.5.ท9 ค56 2559 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Introduction to communication for community : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.5.ท9 ค56 2559 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Introduction to communication for community : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.5.ท9 ค56 2559 ล. 3 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน = Introduction to mass media. Introduction to mass media. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ค564 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน = Introduction to mass media. Introduction to mass media. [ล. 2], หน่วยที่ 9-15 / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ค564 2554 ล. 2 พร้อมให้บริการ
Nonverbal communication in human interaction / Knapp, Mark L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF637.C45 K58 2006 พร้อมให้บริการ
Nonverbal communication in human interaction / Knapp, Mark L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF637.C45 K58 2002 พร้อมให้บริการ
The communications revolution. Williams, Frederick, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3566 ยืมออก 18/05/2023
The effects of mass communication. Klapper, Joseph T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91 .K5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544