หนังสือสำรองของวส 210

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 210
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
    • อนุชา ทีรคานนท์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Shelving Cart
General Books P90 .ป43 2546 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
วารสารศาสตร์เบื้องต้น : มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 620925 ยืมออก 08/03/2019
เสรีภาพหนังสือพิมพ์ไทย / มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4748 .ม64 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
สถานภาพและข้อมูลจำเพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล : พจนา ธูปแก้ว, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5449.ท93ก4 พ236 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z116 .ส7 2545 ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ละครกับฉาก. ลาวัณย์ โชตามระ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PL4209.ล6 ล6 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หนังสือและการพิมพ์ / วัลลภ สวัสดิวัลลภ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z116 .ว6 2532 ยืมออก 06/03/2019
วิวัฒนาการสื่อมวลชนไทย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P92.ท9 จ75 ฉ.10 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z116 .ส74 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการการพิมพ์หนังสือในประเทศไทย. อำไพ จันทร์จิระ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z186.ท9 อ6 พร้อมให้บริการ
ศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน (อังกฤษ-ไทย) สนั่น ปัทมะทิน. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/96011 ล.2 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455