หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 210

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 210
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
    • อนุชา ทีรคานนท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ป43 2546 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
วารสารศาสตร์เบื้องต้น : ปรัชญาและแนวคิด / ปรัชญาและแนวคิด / มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 620925 ยืมออก 13/02/2022
เสรีภาพหนังสือพิมพ์ไทย / มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4748 .ม64 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = Introduction to print media / Introduction to print media / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z116 .ส7 2545 ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ละครกับฉาก. ลาวัณย์ โชตามระ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PL4209.ล6 ล6 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หนังสือและการพิมพ์ / วัลลภ สวัสดิวัลลภ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z116 .ว6 2532 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการสื่อมวลชนไทย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P92.ท9 จ75 ฉ.10 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = Fundamental of printed matters / Fundamental of printed matters / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z116 .ส74 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการการพิมพ์หนังสือในประเทศไทย. อำไพ จันทร์จิระ. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books Z186.ท9 อ6 พร้อมให้บริการ
ศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน (อังกฤษ-ไทย) (Mass communication glossary English-Thai) สนั่น ปัทมะทิน. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/96011 ล.2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544