หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เทคนิคการหาข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ / ดรุณี หิรัญรักษ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ด47 2538 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หลักการรายงานข่าว = Basic news reporting / ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ฉ56 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนข่าว (News writing). (News writing). ประชัน วัลลิโก. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ป4 2523 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
การเขียนข่าวเบื้องต้น = Introduction to news writing / Introduction to news writing / ภาคภูมิ หรรนภา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ภ623 2554 พร้อมให้บริการ
การสื่อข่าว : หลักการและเทคนิค = News reporting : principals and technics / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ส775 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
วิ่งไปกับข่าว ก้าวไปกับโลก = Race with the news, pace with the world / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
News writing & reporting for today's media / Itule, Bruce D., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .I89 2007 ยืมออก 31/08/2022
Writing and reporting news : a coaching method / Rich, Carole. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .R47 2014 พร้อมให้บริการ
Complete journalist; a study of the principles and practice of newspaper-making. Mansfield, Frederick John, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7828 พร้อมให้บริการ
Making news : a study in the construction of reality / Tuchman, Gaye. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6255 พร้อมให้บริการ
Understanding journalism / Burns, Lynette Sheridan. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4731 .B87 2013 พร้อมให้บริการ
Journalism : principles and practice / Harcup, Tony. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4731 .H268 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544