หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • แก้วกาญจน์ จูเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เทคนิคการหาข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ / ดรุณี หิรัญรักษ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ด47 2538 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนข่าว (News writing). (News writing). ประชัน วัลลิโก. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ป4 2523 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
Writing and reporting news : a coaching method / Rich, Carole. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .R47 2014 พร้อมให้บริการ
การสื่อข่าว. ชวรัตน์ เชิดชัย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ช5 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
Reporting and writing the news, Agee, Warren Kendall. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6194 C. 1 พร้อมให้บริการ
News reporting and writing / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .B688 1992 พร้อมให้บริการ
News reporting and writing / Mencher, Melvin. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .M415 2003 พร้อมให้บริการ
หลักการรายงานข่าว = Basic news reporting / ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ฉ56 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
ศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน (อังกฤษ-ไทย) (Mass communication glossary English-Thai) สนั่น ปัทมะทิน. Reference Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Reserve Book Room
Reference Books P87.5 .ส3 ล.1 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
การเขียนความนำข่าวหนังสือพิมพ์. พัฒนาวดี ชูโต. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4781 .พ57 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การประเมินคุณค่าข่าว หลักเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาวารสารศาสตร์. มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ม6 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น / มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5449.ท9 ม64 2537 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
ข่าวเจาะ เจาะข่าว หนังสือพิมพ์ไทย : สุดยอดข่าว พูลิตเซอร์ สมหมาย ปาริจฉัตต์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ส435 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
นักหนังสือพิมพ์ / สุภา ศิริมานนท์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4731.ส7 2536 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
News values : ideas for an information age / Fuller, Jack. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.O24 F84 ยืมออก 13/02/2022
Advanced reporting : essential skills for 21st century journalism / Maguire, Miles. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 638303 Missing in Inventory
Power journalism : computer-assisted reporting / Miller, Lisa C. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6121 พร้อมให้บริการ
Classroom to newsroom; a professional's guide to newspaper reporting and writing. Murphy, Terry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4781 .M87 พร้อมให้บริการ
Writing and reporting the news as a story / Lloyd, Robert, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4783 .L56 ยืมออก 31/08/2022
The responsible journalist : an introduction to news reporting and writing / Dear, Jennie. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 668741 Missing in Inventory
Journalism unbound : new approaches to writing and reporting / Stephens, Mitchell. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 641463 Missing in Inventory

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544