หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของศ 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ศ 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูรี สิรสุนทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles of economics / Mankiw, N. Gregory. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB71 .M3133 2007 พร้อมให้บริการ EC211/ศ.211
Economics / Lipsey, Richard G., Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB171 .L525 2007 พร้อมให้บริการ ศ.211
Economics / Lipsey, Richard G., Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB171.5 .L5 1999 C. 6 พร้อมให้บริการ EC211/ศ.211
Economics / Lipsey, Richard G., Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB171.5 .L5 2008 C. 2 พร้อมให้บริการ EC211/ศ.211
Principles of microeconomics / Mankiw, N. Gregory. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB172 .G35 2012 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Microeconomics / พรพิมล สันติมณีรัตน์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB172 .พ43 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Reserve Books HB172.5 .ว63 2556 ยืมออก 16/02/2022 วิชา ศ.214
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2555 ยืมออก 20/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books HB172.5 .ว63 2555 ยืมออก 02/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books HB172.5 .ว63 2555 ยืมออก 01/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / ภราดร ปรีดาศักดิ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ภ46 2550 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / ภราดร ปรีดาศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books HB180 .ภ46 2550 ฉ. 5 ยืมออก 12/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 ฉ. 36 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 ฉ. 37 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 ฉ. 38 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544