หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 206

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 206
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พยุรี ชาญณรงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วาทนิเทศและวาทศิลป์ : หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ ยุคสหัสวรรษใหม่ = Speech communication and rhetoric : theories and practices / หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ ยุคสหัสวรรษใหม่ = Speech communication and rhetoric : theories and practices / วิรัช ลภิรัตนกุล. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4129 .ว57 2543 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์และวิจารณ์วาทะ / พยุรี ชาญณรงค์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4096 .พ45 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
หลักและปรัชญาวาทวิทยา / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4061 .อ45 2550 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
วิวัฒน์วาทวิทยาสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ไทย / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4129 .อ43 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.จ6 อ45 2554 ยืมออก 31/08/2022
Persuasion in the media age / Borchers, Timothy A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P301.5.P47 B67 2013 พร้อมให้บริการ
Persuasion in the media age / Borchers, Timothy A. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P301.5.P47 B67 2005 ยืมออก 04/02/2022
Invitation to public speaking / Griffin, Cindy L. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PN4129.15 .G75 2012 พร้อมให้บริการ
Public speaking : concepts and skills for a diverse society / concepts and skills for a diverse society / Jaffe, Clella Iles, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PN4121 .J25 2013 พร้อมให้บริการ
The art of public speaking / Lucas, Stephen, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4121 .L78 2007 พร้อมให้บริการ
Public speaking : the evolving art / Coopman, Stephanie J. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4129.15 .C66 พร้อมให้บริการ
Communication in our lives / Wood, Julia T. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .W626 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544