หนังสือสำรองของวส 206

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 206
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วาทนิเทศและวาทศิลป์ : วิรัช ลภิรัตนกุล. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4129 .ว57 2543 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์และวิจารณ์วาทะ / พยุรี ชาญณรงค์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4096 .พ45 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
หลักและปรัชญาวาทวิทยา / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4061 .อ45 2550 ฉ. 5 ยืมออก 07/03/2019
วิวัฒน์วาทวิทยาสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ไทย / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4129 .อ43 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.จ6 อ45 2554 ยืมออก 28/02/2019
Persuasion in the media age / Borchers, Timothy A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P301.5.P47 B67 2013 พร้อมให้บริการ
Persuasion in the media age / Borchers, Timothy A. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P301.5.P47 B67 2005 พร้อมให้บริการ
Invitation to public speaking / Griffin, Cindy L. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PN 2012 626552 พร้อมให้บริการ
Public speaking : Jaffe, Clella Iles, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PN 2013 626932 พร้อมให้บริการ
The art of public speaking / Lucas, Stephen, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4121 .L78 2007 พร้อมให้บริการ
Public speaking : Coopman, Stephanie J. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4129.15 .C66 พร้อมให้บริการ
Communication in our lives / Wood, Julia T. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .W626 2012 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455