หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 207(227)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 207(227)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass communication theory : foundations, ferment, and future / Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2012 ยืมออก 10/09/2021
Introducing communication theory : analysis and application / analysis and application / West, Richard L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Q360 .W47 2010 ยืมออก 02/02/2022
การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books BF637.ส7 ถ6 2533 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารระหว่างบุคคล = Interpersonal communication / Interpersonal communication / ชิตาภา สุขพลำ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1106 .ช636 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of human communication : social science in everyday life / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .F863 2014 พร้อมให้บริการ
Experiencing intercultural communication : an introduction / Martin, Judith N. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1211 .M36 2014 พร้อมให้บริการ
Interpersonal communication : everyday encounters / Wood, Julia T. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books BF637.C45 W65 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544