หนังสือสำรองของวส 217

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 217
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คนชายขอบ : สุริชัย หวันแก้ว. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1136 .ส74 2550 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Convergence culture : Jenkins, Henry, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 พร้อมให้บริการ
วารสารศาสตร์เบื้องต้น : มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 620925 ยืมออก 08/03/2019
Audiences : Abercrombie, Nicholas, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.A83 A24 พร้อมให้บริการ
Modernization in East Asia : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC460.5 .M64 พร้อมให้บริการ
Watching the watchdog : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P95.82.S65 W37 C. 6 พร้อมให้บริการ
The search : Battelle, John, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD9696.8.U54G66 B288 2006 พร้อมให้บริการ
The rise of the network society / Castells, Manuel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC79.I55 C383 2000 พร้อมให้บริการ
Understanding women's magazines : Gough-Yates, Anna, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PN5124.W6 G68 C. 2 พร้อมให้บริการ
Understanding media culture / Gripsrud, Jostein, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94 .G75 พร้อมให้บริการ
Reflections on Thai culture : Klausner, William J., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .K55 1993 C. 1 พร้อมให้บริการ
State and media in Thailand during political transition / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DOC .S78756 C. 1 พร้อมให้บริการ
สื่อบันเทิง : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1992.3 .ส724 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.พ6 ก75 2548 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม = จินตวีร์ เกษมศุข, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOCY HM 2011 592099 พร้อมให้บริการ
วารสารศาสตร์ใหม่ = สมควร กวียะ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4731 .ส424 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455