หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 217

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 217
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คนชายขอบ : จากความคิดสู่ความจริง / จากความคิดสู่ความจริง / สุริชัย หวันแก้ว. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1136 .ส74 2550 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Convergence culture : where old and new media collide / Jenkins, Henry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 ยืมออก 31/08/2022
วารสารศาสตร์เบื้องต้น : ปรัชญาและแนวคิด / ปรัชญาและแนวคิด / มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 620925 ยืมออก 13/02/2022
Audiences : a sociological theory of performance and imagination / Abercrombie, Nicholas, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.A83 A24 พร้อมให้บริการ
Modernization in East Asia : political, economic, and social perspectives / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC460.5 .M64 พร้อมให้บริการ
Watching the watchdog : media self-regulation in South East Asia / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P95.82.S65 W37 C. 6 พร้อมให้บริการ
The search : how Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture / Battelle, John, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD9696.8.U54G66 B288 2006 พร้อมให้บริการ
The rise of the network society / Castells, Manuel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC79.I55 C383 2000 พร้อมให้บริการ
Understanding women's magazines : publishing, markets and readerships / Gough-Yates, Anna, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PN5124.W6 G68 C. 2 พร้อมให้บริการ
Understanding media culture / Gripsrud, Jostein, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94 .G75 พร้อมให้บริการ
Reflections on Thai culture : collected writings / Klausner, William J., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .K55 1993 C. 1 พร้อมให้บริการ
State and media in Thailand during political transition / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DOC .S78756 C. 1 พร้อมให้บริการ
สื่อบันเทิง : อำนาจแห่งความไร้สาระ / อำนาจแห่งความไร้สาระ / Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books PN1992.3 .ส724 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.พ6 ก75 2548 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม = Communication and social change / Communication and social change / จินตวีร์ เกษมศุข, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1206 .จ633 2554 ยืมออก 03/02/2022
วารสารศาสตร์ใหม่ = Earth journalism / สมควร กวียะ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4731 .ส424 ยืมออก 02/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544