หนังสือสำรองของวส 228

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 228
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นันทพร วงษ์เชษฐา(อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.จ6 อ45 2554 ยืมออก 28/02/2019
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.จ6 อ45 2552 ยืมออก 02/03/2019
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ = กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books BF637.จ7 ก443 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
Persuasive communication / Stiff, James B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P301.5.P47 S75 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455