หนังสือสำรองของวส 228 (208)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 228 (208)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • จิตระพี ทรัพย์แสนดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.จ6 อ45 2554 ยืมออก 28/02/2019
Persuasion in the media age / Borchers, Timothy A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P301.5.P47 B67 2013 พร้อมให้บริการ
Persuasion in the media age / Borchers, Timothy A. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P301.5.P47 B67 2005 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ = กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books BF637.จ7 ก443 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
Persuasive communication / Stiff, James B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P301.5.P47 S75 2003 พร้อมให้บริการ
Persuasion : Borg, James. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books BF637.P4 B67 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455