หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 230

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 230
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อารดา ครุจิต
    • กุลนารี เสือโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ค564 2557 พร้อมให้บริการ
คนเขียนบท / ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .ท66 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
โลกของการกระจายเสียง : จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / วิภา อุตมฉันท์ Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ว646 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
กำเนิดโทรทัศน์ไทย (พ.ศ.2493-2500) / สินิทธ์ สิทธิรักษ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8700.9 .ส64 2543 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ (Introduction to radio and television). (Introduction to radio and television). Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ส7 ล.1 ฉ.7 ยืมออก 20/02/2022
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ = Introduction to radio and television / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ส7 2545 ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ44 2558 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ44 2556 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ44 2555 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
An introduction to television studies / Bignell, Jonathan. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .B54 2013 พร้อมให้บริการ
The television handbook / Orlebar, Jeremy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .H65 2011 พร้อมให้บริการ
Managing in the media / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.M34 M36 C. 2 พร้อมให้บริการ
Television program making : everything you need to know to get started / Hart, Colin. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4817 พร้อมให้บริการ
Modern radio production : production, programming, and performance / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .O3 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544