หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 231

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 231
  4. Instructors:
    • วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
    • พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์และบทละครวิทยาศาสตร์ / รุ่งนภา ทัดท่าทราย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T11 .ร723 Withdraw Processing
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 ยืมออก 03/03/2019
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ = เอกธิดา เสริมทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.7 .อ72 พร้อมให้บริการ
การเขียนบทโทรทัศน์ / อรรนพ ลิมปนารมณ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ443 พร้อมให้บริการ
The complete book of script-writing. Straczynski, J. Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1661 .S75 Lost

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305