หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 231

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 231
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ค564 2557 ยืมออก 31/01/2022
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ = Broadcasting scriptwriting / Broadcasting scriptwriting / เอกธิดา เสริมทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.7 .อ72 ยืมออก 19/02/2022
การเขียนบทโทรทัศน์ / อรรนพ ลิมปนารมณ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ443 Missing in Inventory
The complete book of script-writing. Straczynski, J. Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1661 .S75 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544