หนังสือสำรองของวส 232

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 232
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
    • นฤมล ปิ่นโต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การรายงานข่าวชั้นสูง = พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2549 ฉ. 5 ยืมออก 16/03/2019
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรายงานข่าว / นรินทร์ นำเจริญ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .น46 ฉ. 10 ยืมออก 16/03/2019
News reporting and writing / Mencher, Melvin. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .M415 2003 พร้อมให้บริการ
การรายงานข่าว = นาฏตยา ตนานนท์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .น65 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น = วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ว65 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การรายงานข่าวสำหรับสื่อมวลชน = วันดี ทองงอก. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4781 .ว55 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
Broadcast journalism : Boyd, Andrew, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4888.B74 B6 2008 พร้อมให้บริการ
Informing the people; Brown, Charles Henry, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7849 C. 2 ยืมออก 18/05/2023
Writing for television, radio, and new media / Hilliard, Robert L., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 627926 พร้อมให้บริการ
News writing / Hough, George A., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4783 .H6 1995 พร้อมให้บริการ
Basic radio journalism / Chantler, Paul. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.R2 C43 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455