หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 232

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 232
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นฤมล ปิ่นโต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2549 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรายงานข่าว / นรินทร์ นำเจริญ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .น46 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
News reporting and writing / Mencher, Melvin. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .M415 2003 พร้อมให้บริการ
การรายงานข่าว = News reporting / นาฏตยา ตนานนท์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .น65 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น = Fundamental news writing for radio and television broadcasting / วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ว65 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การรายงานข่าวสำหรับสื่อมวลชน = News reporting for mass media / วันดี ทองงอก. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4781 .ว55 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
Informing the people; a basic text in reporting and writing the news. Brown, Charles Henry, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7849 C. 2 พร้อมให้บริการ
Writing for television, radio, and new media / Hilliard, Robert L., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .H5 2015 พร้อมให้บริการ
News writing / Hough, George A., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4783 .H6 1995 พร้อมให้บริการ
Basic radio journalism / Chantler, Paul. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.R2 C43 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544