หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของการเมืองการปกครอง

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  2. รหัสรายวิชา: ร.321
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ = The provincial administration of Siam, 1992-1915 : The ministry of the interior under Prince Damrong Rajanubhab / กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ = The provincial administration of Siam, 1992-1915 : The ministry of the interior under Prince Damrong Rajanubhab / เตช บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JS7153.3.ก2 ต72 2548 พร้อมให้บริการ
รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 / จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 / อภิชาต สถิตนิรามัย. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445.ฮ9น6 อ462 2556 พร้อมให้บริการ
รัฐ ทุน เจ้าพ่อท้องถิ่นกับสังคมไทย / Reserve Book (3 Days) Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร584 ฉ. 2 ยืมออก 31/01/2022
รัฐ ทุน เจ้าพ่อท้องถิ่นกับสังคมไทย / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร584 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ส73 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500) / ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500) / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 2550 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ มีรอยเขียนที่ปกในอยู่แล้ว
ปฏิวัติ 2475 = 1932 Revolution in Siam / 1932 Revolution in Siam / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS582.7 .ช57 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ปฏิวัติ 2475 = 1932 Revolution in Siam / 1932 Revolution in Siam / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS582.7 .ช57 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ปฏิวัติ 2475 = 1932 Revolution in Siam / 1932 Revolution in Siam / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS582.7 .ช57 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HIST DS 2015 657177 พร้อมให้บริการ
บุชกับทักษิณ : ระบอบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน = [Bush and Thaksin : Thai and U.S. neoconservative authoritarianism] / ระบอบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน = [Bush and Thaksin : Thai and U.S. neoconservative authoritarianism] / เกษียร เตชะพีระ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books JF56 .ก75 ฉ. 5 ยืมออก 05/06/2022
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 659160 ยืมออก 03/02/2022
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ส73 2553 พร้อมให้บริการ
รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 / จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 / อภิชาต สถิตนิรามัย. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445.ฮ9น6 อ462 2556 พร้อมให้บริการ
บุชกับทักษิณ : ระบอบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน = [Bush and Thaksin : Thai and U.S. neoconservative authoritarianism] / ระบอบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน = [Bush and Thaksin : Thai and U.S. neoconservative authoritarianism] / เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF56 .ก75 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HIST DS 2015 657177 พร้อมให้บริการ
การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ = The provincial administration of Siam, 1992-1915 : The ministry of the interior under Prince Damrong Rajanubhab / กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ = The provincial administration of Siam, 1992-1915 : The ministry of the interior under Prince Damrong Rajanubhab / เตช บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JS7403.ก3 ต7 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ = The provincial administration of Siam, 1992-1915 : The ministry of the interior under Prince Damrong Rajanubhab / กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ = The provincial administration of Siam, 1992-1915 : The ministry of the interior under Prince Damrong Rajanubhab / เตช บุนนาค. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JS7153.3.ก2 ต72 2548 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS584 .ถ8 2544 ฉ. 17 ยืมออก 01/06/2021
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS584 .ถ8 2544 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books DS580 .ส683 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books LAW KPT 2015 659160 ยืมออก 12/02/2022
บุชกับทักษิณ : ระบอบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน = [Bush and Thaksin : Thai and U.S. neoconservative authoritarianism] / ระบอบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน = [Bush and Thaksin : Thai and U.S. neoconservative authoritarianism] / เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JF56 .ก75 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = Thailand : the politics of despotic paternalism / Thailand : the politics of despotic paternalism / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS585 .ท625 2561 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books EDUC LB 2013 620432 ยืมออก 23/08/2021
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = Thailand : the politics of despotic paternalism / Thailand : the politics of despotic paternalism / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books DS585 .ท625 2561 ยืมออก 19/02/2022
เปรมาธิปไตย : การเมืองไทยระบอบไฮบริด / การเมืองไทยระบอบไฮบริด / อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .อ256 2563 พร้อมให้บริการ
เปรมาธิปไตย : การเมืองไทยระบอบไฮบริด / การเมืองไทยระบอบไฮบริด / อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .อ256 2563 ยืมออก 02/02/2022
เปรมาธิปไตย : การเมืองไทยระบอบไฮบริด / การเมืองไทยระบอบไฮบริด / อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .อ256 2563 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
LB3610 .ป4414 2556 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544