หนังสือสำรองของรบ.652

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
  3. รหัสรายวิชา: รบ.652
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Public policy : Knill, Christoph. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1525.P6 K65 2012 ยืมออก 31/08/2019
An introduction to the policy process : Birkland, Thomas A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK468.P64 B57 2011 ยืมออก 31/08/2019
The public policy theory primer / Smith, Kevin B., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .S615 2017 พร้อมให้บริการ
นโยบายสาธารณะไทย : ศุภชัย ยาวะประภาษ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JQ 2012 622825 พร้อมให้บริการ
เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ (Unpacking public policy) : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books SOC H 2015 650720 ยืมออก 31/08/2018
Studying public policy : Howlett, Michael, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .H69 2009 พร้อมให้บริการ
พลวัตนโยบายสาธารณะ : พัชรี สิโรรส. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .พ632 2555 ยืมออก 09/03/2019
Public policymaking : Anderson, James E. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK271 .A59 2011 พร้อมให้บริการ
Public policy analysis : Dunn, William N. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .D86 1994 พร้อมให้บริการ
Analysis for public decisions / Quade, E. S. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H61 .Q3 1989 พร้อมให้บริการ
Cases in public policy analysis / Guess, George M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .G84 2011 ยืมออก 31/08/2019
Agendas, alternatives, and public policies / Kingdon, John W Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK274 .K5 1995 C. 1 ยืมออก 31/08/2019
The tools of policy formulation : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books SOC H 2015 653947 ยืมออก 31/08/2019
Public policy and program evaluation / Vedung, Evert, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .V438 2005 ยืมออก 09/03/2019
An introduction to the policy process : Birkland, Thomas A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK468.P64 B57 2016 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455