หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรบ.652

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
  3. รหัสรายวิชา: รบ.652
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Public policy : a new introduction / Knill, Christoph. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1525.P6 K65 2012 ยืมออก 31/08/2022
An introduction to the policy process : theories, concepts, and models of public policy making / theories, concepts, and models of public policy making / Birkland, Thomas A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK468.P64 B57 2011 ยืมออก 31/08/2022
The public policy theory primer / Smith, Kevin B., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .S615 2017 พร้อมให้บริการ
นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / ศุภชัย ยาวะประภาษ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745.ก55น4 ศ74 2555 พร้อมให้บริการ
เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ (Unpacking public policy) : หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย : รวมบทความวิชาการด้านนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นเกียรติแด่ รศ. ดร. พัชรี สิโรรส เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ / หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย : รวมบทความวิชาการด้านนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นเกียรติแด่ รศ. ดร. พัชรี สิโรรส เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books SOC H 2015 650720 ยืมออก 31/08/2018
Studying public policy : policy cycles & policy subsystems / policy cycles & policy subsystems / Howlett, Michael, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .H69 2009 ยืมออก 04/02/2022
พลวัตนโยบายสาธารณะ : จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน : ประมวลผลงานทางวิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส / จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน : ประมวลผลงานทางวิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส / พัชรี สิโรรส. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .พ632 2555 พร้อมให้บริการ
Public policymaking : an introduction / Anderson, James E. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK271 .A59 2011 พร้อมให้บริการ
Public policy analysis : an introduction / Dunn, William N. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .D86 1994 พร้อมให้บริการ
Analysis for public decisions / Quade, E. S. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H61 .Q3 1989 พร้อมให้บริการ
Cases in public policy analysis / Guess, George M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .G84 2011 ยืมออก 31/08/2022
Agendas, alternatives, and public policies / Kingdon, John W Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK274 .K5 1995 C. 1 ยืมออก 31/01/2022
The tools of policy formulation : actors, capacities, venues and effects / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books SOC H 2015 653947 ยืมออก 31/08/2022
Public policy and program evaluation / Vedung, Evert, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .V438 2005 ยืมออก 31/08/2022
An introduction to the policy process : theories, concepts, and models of public policy making / theories, concepts, and models of public policy making / Birkland, Thomas A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK468.P64 B57 2016 ยืมออก 04/06/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544