หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรม.621

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: รม.621
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประจักษ์ ก้องกีรติ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2560 ยืมออก 31/08/2022
ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 = A political history of Thailand-Siam 1932-1957 / A political history of Thailand-Siam 1932-1957 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1741.ก2 ช64 2551 พร้อมให้บริการ
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ / เสน่ห์ จามริก, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1742 .ส66 2540 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745.ก5 2470-75 น23 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500) / ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500) / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS583 .ส673 2550 ยืมออก 02/02/2022
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = Thailand : the politics of despotic paternalism / Thailand : the politics of despotic paternalism / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS585 .ท625 2559 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 2556 ยืมออก 27/02/2022
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS586 .จ62 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง / ใจ อึ๊งภากรณ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS586 .จ92 ฉ. 15 ยืมออก 31/08/2022
ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 2519-2535 / เฉลิมเกียรติ ผิวนวล. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745.ก1 ฉ7 2535 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ยังเติร์กกับทหารประชาธิปไตย การวิเคราะห์บทบาททหารในการเมืองไทย. ชัยอนันต์ สมุทวณิช, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books UA10 .ช6 ฉ.6 ยืมออก 16/02/2022
ทหารกับประชาธิปไตยไทย : จาก 14 ตุลา สู่ปัจจุบันและอนาคต = The military and Thai democracy : from October 14, 1973 to present and future / จาก 14 ตุลา สู่ปัจจุบันและอนาคต = The military and Thai democracy : from October 14, 1973 to present and future / สุรชาติ บำรุงสุข. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books UA853.ท9 ส685 ฉ. 4 ยืมออก 24/02/2022
สองนัคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745.ก1 อ75 พร้อมให้บริการ
กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS562.3 .ก46 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง : วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบทไทย / วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบทไทย / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1749.ก5 ก626 2555 ยืมออก 31/08/2022
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .ส73 2553 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 / จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 / อภิชาต สถิตนิรามัย. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445.ฮ9น6 อ462 2556 ยืมออก 26/02/2022
บุชกับทักษิณ : ระบอบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน = [Bush and Thaksin : Thai and U.S. neoconservative authoritarianism] / ระบอบอำนาจนิยมขวาใหม่ไทย-อเมริกัน = [Bush and Thaksin : Thai and U.S. neoconservative authoritarianism] / เกษียร เตชะพีระ. Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books JF56 .ก75 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
จากระบอบทักษิณสู่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤตประชาธิปไตยไทย : รายงานการวิจัย / วิกฤตประชาธิปไตยไทย : รายงานการวิจัย / เกษียร เตชะพีระ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS586 .ก758 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ่านการเมืองไทย. [เล่ม] 3, การเมืองของเสื้อแดง. นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .น648 2553 ล. 3 พร้อมให้บริการ
ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = Re-examining the political landscape of Thailand / Re-examining the political landscape of Thailand / อภิชาต สถิตนิรามัย. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745 .อ383 2556 พร้อมให้บริการ
Becoming Red : กำเนิดและพัฒนาการเสื้อแดงในเชียงใหม่ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745 .บ655 2556 พร้อมให้บริการ
เลือกตั้งไม่นองเลือด : ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 = [The not-so bloody election : violence, democracy and the historic July 3, 2011 election] / ความรุนแรง ประชาธิปไตย กับการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 = [The not-so bloody election : violence, democracy and the historic July 3, 2011 election] / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Pridi Banomyong Library
TRF Publications Corner
Thailand Research Fund Publications JQ1749.ก5 ป375 2556 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544