หนังสือสำรองของรม.621

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: รม.621
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประจักษ์ ก้องกีรติ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2560 ยืมออก 09/03/2019
ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 = ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1741.ก2 ช64 2551 ยืมออก 07/03/2019
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ / เสน่ห์ จามริก, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1742 .ส66 2540 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JQ 1992 261533 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST DS 2007 506181 พร้อมให้บริการ
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS585 .ท625 2559 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 2556 พร้อมให้บริการ
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS586 .จ62 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง / ใจ อึ๊งภากรณ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS586 .จ92 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
ความคิดทางการเมืองของทหารไทย 2519-2535 / เฉลิมเกียรติ ผิวนวล. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745.ก1 ฉ7 2535 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ยังเติร์กกับทหารประชาธิปไตย การวิเคราะห์บทบาททหารในการเมืองไทย. ชัยอนันต์ สมุทวณิช, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books UA10 .ช6 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ทหารกับประชาธิปไตยไทย : สุรชาติ บำรุงสุข. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books UA853.ท9 ส685 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
สองนัคราประชาธิปไตย : เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745.ก1 อ75 พร้อมให้บริการ
กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS562.3 .ก46 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1749.ก5 ก626 2555 พร้อมให้บริการ
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .ส73 2553 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 3 ยืมออก 01/03/2019
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445 .ร58 2532 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : อภิชาต สถิตนิรามัย. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC445.ฮ9น6 อ462 2556 ยืมออก 26/02/2019
บุชกับทักษิณ : เกษียร เตชะพีระ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF56 .ก75 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
จากระบอบทักษิณสู่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : เกษียร เตชะพีระ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS586 .ก758 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ่านการเมืองไทย. นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JQ 2010 565078 พร้อมให้บริการ
ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย = อภิชาต สถิตนิรามัย. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PLSC JQ 2013 624116 พร้อมให้บริการ
Becoming red / กำเนิดและพัฒนาการเสื้อแดงในเชียงใหม่ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745 .บ626 2556 พร้อมให้บริการ
เลือกตั้งไม่นองเลือด : ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Pridi Banomyong Library
TRF Publications Corner
General Books JQ1749.ก5 ป375 2556 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455