หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 239

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 239
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
    • กุลนารี เสือโรจน์
    • นฤมล ปิ่นโต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ / ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN4784.ท9 ภ625 2557 พร้อมให้บริการ
การประกาศในงานสื่อสารมวลชน : วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์. วันชัย ธนะวังน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.8.ป4 ว6 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการเป็นพิธีกรที่ดี / มัลลิกา คณานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1590.พ6 ม64 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544