หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 250

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 250
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Public relations : strategies and tactics / strategies and tactics / Wilcox, Dennis L. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM263 .W4 2015 พร้อมให้บริการ
Public relations : strategies and tactics / Wilcox, Dennis L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .W4 2006 พร้อมให้บริการ
การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = [Public relations] / [Public relations] / วิรัช ลภิรัตนกุล. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .ว624 2553 พร้อมให้บริการ
Public relations : the complete guide / Marconi, Joe. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1221 .M366 C. 2 พร้อมให้บริการ
Exploring public relations / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1221 .E97 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544