หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 260

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 260
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วงหทัย ตันชีวะวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Shimp, Terence A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2013 พร้อมให้บริการ
Advertising : principles & practice / Wells, William, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5821 .W425 2006 C. 2 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Advertising and integrated brand promotion / O'Guinn, Thomas C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5821 .O38 2015 พร้อมให้บริการ
Advertising & IMC : principles & practice / principles & practice / Moriarty, Sandra E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5821 .W425 2015 ยืมออก 09/02/2022
Integrated marketing communications in advertising and promotion / Shimp, Terence A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2010 พร้อมให้บริการ
Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective / an integrated marketing communications perspective / Belch, George E. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5823 .B4 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544