หนังสือสำรองของวส 260

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 260
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วงหทัย ตันชีวะวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Shimp, Terence A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2013 พร้อมให้บริการ
Advertising : Wells, William, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5821 .W425 2006 C. 2 พร้อมให้บริการ
Advertising and integrated brand promotion / O'Guinn, Thomas C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 658417 พร้อมให้บริการ
Advertising & IMC : Moriarty, Sandra E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 665056 ยืมออก 25/02/2019
Integrated marketing communications in advertising and promotion / Shimp, Terence A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2010 พร้อมให้บริการ
Advertising and promotion : Belch, George E. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 635326 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455