หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 301(วส201)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 301(วส201)
  3. Instructors:
    • กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน / คณาธิป ทองรวีวงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3482 .ค363 2555 ยืมออก 21/12/2018
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4748 .พ62 2551 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3492.3 .พ464 2554 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 9 ยืมออก 31/01/2019
รวมกฎหมายการสื่อสารมวลชน / กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books KPT3482 .ก954 2555 พร้อมให้บริการ
หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน = วนิดา แสงสารพันธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4748 .ว363 2560 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนกับความรับผิดทางกฎหมาย / วรวิทย์ ฤทธิทิศ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books KPT3482 .ว45 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2014 636878 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ปรับปรุง พ.ศ. 2554 = Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2012 628616 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / เพ็ง เพ็งนิติ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2840 .พ72 2550 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายสรุปประมวลกฏหมายอาญามาตรา 288-398 เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์ ลหุโทษ. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books ท850 .พ4 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2732 .ส473 ฉ. 2 ยืมออก 31/01/2019
วาระปฏิรูปพิเศษ 14 : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DOC 2015 658394 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3500 .ค65 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 : Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT3173.ก312551ก4 2553 พร้อมให้บริการ
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 638594 พร้อมให้บริการ
ปัญหาการควบคุมกำกับเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ศุภวิชญ์ ชอบธรรม, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses KPT3495 .ศ74 2559 ยืมออก 26/12/2018
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 : Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT3492.3.ก312551ก4 2552 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books KPT80.ค53 ท94 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305