หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 301(วส201)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 301(วส201)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน / คณาธิป ทองรวีวงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3482 .ค363 2555 พร้อมให้บริการ
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4748 .พ62 2551 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3492.3 .พ464 2554 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 9 ยืมออก 31/08/2022
รวมกฎหมายการสื่อสารมวลชน / กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books KPT3482 .ก954 2555 พร้อมให้บริการ
หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน = Principle of law : mass media laws / Principle of law : mass media laws / วนิดา แสงสารพันธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4748 .ว363 2560 พร้อมให้บริการ
สื่อมวลชนกับความรับผิดทางกฎหมาย / วรวิทย์ ฤทธิทิศ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books KPT3482 .ว45 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 / Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2014 636878 พร้อมให้บริการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ปรับปรุง พ.ศ. 2554 = Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 update B.E. 2554 / Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 update B.E. 2554 / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2012 628616 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / เพ็ง เพ็งนิติ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2840 .พ72 2550 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายสรุปประมวลกฏหมายอาญามาตรา 288-398 เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เกี่ยวกับทรัพย์ ลหุโทษ. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books ท850 .พ4 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2732 .ส473 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
วาระปฏิรูปพิเศษ 14 : ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / Document Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Documents DOC 2015 658394 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3500 .ค65 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT3173.ก312551ก4 2553 Lost
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550. Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books KPT80.ค53 ท94 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544