หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 302

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 302
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • โมไนยพล รณเวช
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass media research : an introduction / Wimmer, Roger D. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P91.3 .W56 2014 พร้อมให้บริการ
Qualitative researching / Mason, Jennifer, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .M317 2002 พร้อมให้บริการ
หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .ส7325 2555 พร้อมให้บริการ
The basics of social research / Babbie, Earl R. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books H62 .B295 2008 พร้อมให้บริการ
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2018 ยืมออก 10/02/2022
Research design : qualitative, quantitative, and mixed method approaches / Creswell, John W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544