หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 280

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 280
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วารี ฉัตรอุดมผล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
องค์ประกอบของศิลปะ = Composition of art / Composition of art / ชลูด นิ่มเสมอ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7430 .ช4 2553 พร้อมให้บริการ
องค์ประกอบของศิลปะ = Composition of art / Composition of art / ชลูด นิ่มเสมอ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7430 .ช4 2557 พร้อมให้บริการ
Graphic design principles : หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ / ปาพจน์ หนุนภักดี. Book Pridi Banomyong Library
Periodical Stacks
General Books NC845 .ป632 2555 พร้อมให้บริการ
Graphic design principles : หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ / ปาพจน์ หนุนภักดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC845 .ป632 พร้อมให้บริการ
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา = Printing media design for advertising production / Printing media design for advertising production / สกนธ์ ภู่งามดี, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5823 .ส234 2554 พร้อมให้บริการ
การออกแบบสิ่งพิมพ์ = [Publication design] / อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z246 .อ64 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
Seeing is believing : an introduction to visual communication / Berger, Arthur Asa, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P93.5 .B47 2012 พร้อมให้บริการ
Design basics / Lauer, David A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK1510 .L38 1990 พร้อมให้บริการ
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ = Signs and symbols in Christian art / Signs and symbols in Christian art / เฟอร์กูสัน, จอร์จ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books N8010 .ฟ68 2556 พร้อมให้บริการ
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ / เฟอร์กูสัน, จอร์จ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N8010 .ฟ68 2549 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / คอตติงตัน, เดวิด. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books N6490 .ค533 2558 พร้อมให้บริการ
ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / คอตติงตัน, เดวิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N6490 .ค533 2554 พร้อมให้บริการ
อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทย ๆ / จากไทยสู่ไทย ๆ / ประชา สุวีรานนท์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS568 .ป38526 2554ก พร้อมให้บริการ
อัตลักษณ์ไทย : จากไทยสู่ไทย ๆ / จากไทยสู่ไทย ๆ / ประชา สุวีรานนท์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ป38526 2558 พร้อมให้บริการ
ดีไซน์ + คัลเจอร์ = Design + culture / Design + culture / ประชา สุวีรานนท์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NK1510 .ป46 2555 ยืมออก 10/02/2022
ดีไซน์ + คัลเจอร์. [Design + culture] / [Design + culture] / 3 = ประชา สุวีรานนท์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NK1510 .ป46 2554 ล. 3 พร้อมให้บริการ
ศิลปะในประเทศไทย / สุภัทรดิศ ดิศกุล, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books N7321 .ส7 2546 พร้อมให้บริการ
The photographer's eye : composition and design for better digital photos / Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .F7416 2007 พร้อมให้บริการ
Perception and imaging : photography : a way of seeing / photography : a way of seeing / Zakia, Richard D. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR179 .Z34 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544