หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 281

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 281
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The photographer's eye : composition and design for better digital photos / Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .F7416 2007 พร้อมให้บริการ
Ultimate field guide to photography / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR146 .U485 2009 พร้อมให้บริการ
The photographer's mind : creative thinking for better digital photos / Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR183 .F74 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544