หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 300

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 300
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พยุรี ชาญณรงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass communication theory : foundations, ferment, and future / Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2012 ยืมออก 10/09/2021
The dynamics of mass communication : media in transition / Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 พร้อมให้บริการ
Mass communications : a comparative introduction / Lorimer, Rowland, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3986 พร้อมให้บริการ
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 ยืมออก 31/08/2022
Communication theories : perspectives, processes, and contexts / Miller, Katherine, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M55 2005 พร้อมให้บริการ
Mass media in a changing world : history, industry, controversy / Rodman, George R., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .R597 2012 พร้อมให้บริการ
Communication and human behavior / Ruben, Brent D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .R79 1992 พร้อมให้บริการ
The media of mass communication : student edition / Vivian, John. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .V54 2012 พร้อมให้บริการ
Theories of Human Communication / Littlejohn, Stephen W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .L5 2017 ยืมออก 31/08/2022
สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ก615 2556 ยืมออก 19/02/2022
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม = Mass communication : media, culture and society / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 9 ยืมออก 31/08/2022
การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ / สมควร กวียะ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส38 2547 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
A first look at communication theory / Griffin, Emory A., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .G725 2015 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน = Mass communication theory : an introduction / Mass communication theory : an introduction / แมคเควล, เดนิส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ม76 ฉ.6 Lost and Paid
Organizational communication : approaches and processes / Miller, Katherine, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.3 .M55 2006 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544