หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 301

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 301
  4. Instructors:
    • จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
    • สาวตรี สุขศรี (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน = วนิดา แสงสารพันธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4748 .ว363 2560 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3500 .ค65 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 : Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT3173.ก312551ก4 2553 พร้อมให้บริการ
Media freedom as a fundamental right / Oster, Jan, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books LAW K 2015 660098 ยืมออก 03/03/2019
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT2460 .ว43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ขอบเขตเสรีภาพในการแสดงออก : อัศวิน อุดทาคำ, Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Stacks
Theses K5210 .อ65 2559 ยืมออก 04/03/2019
Human liberty and freedom of speech / Baker, C. Edwin, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KF4772 .B33 พร้อมให้บริการ
Freedom of speech / Barendt, Eric M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K3254 .B33 2005 พร้อมให้บริการ
จริยธรรมสื่อ = Media ethics / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94 .จ464 2558 พร้อมให้บริการ
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Reference Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Reference Stacks
Reference Books COMMD PN 2013 625403 พร้อมให้บริการ
สิทธิมนุษยชน : แคลปแฮม, แอนดรูว์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC571 .ค84 2559 ยืมออก 21/02/2019
ความเป็นส่วนตัว : แวคส์, เรย์มอนด์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PLSC JC 2013 619184 ยืมออก 23/02/2019
โลกใหม่ใครกำกับ? : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ZA4201 .ล92 2559 พร้อมให้บริการ
ประทุษวาจากับโลกออนไลน์ = พิรงรอง รามสูต. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books COMMD P 2015 662992 พร้อมให้บริการ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์? : สาวิตรี สุขศรี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT80.ค53 ส656 2555 ยืมออก 25/02/2019
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / เพ็ง เพ็งนิติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT2840 .พ72 2550 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / เพ็ง เพ็งนิติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 620817 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : ไพจิตร ปุญญพันธุ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 652421 พร้อมให้บริการ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ; ประมวลกฎหมายอาญา / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2014 625290 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books LAW KPT 2007 631226 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 การฟ้องร้องคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 คำพิพากษาฎีกาประกอบคำอธิบายถึง พ.ศ. 2550 และคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาว่าด้วยคดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ / สหัส สิงหวิริยะ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF1382.6.ค4 ส45 2551 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT4720.ก312534ก4 2548 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พร้อมทั้งย่อคำพิพากษาฎีกาเรียงตามมาตรา กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศคณะกรรมการลิขสิทธิ์ ข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / เดชอุดม ไกรฤทธิ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT1160 .ด72 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
กฎหมายลิขสิทธิ์ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / ธัชชัย ศุภผลศิริ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT1160 .ธ64 2544 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3500 .ค65 2551 พร้อมให้บริการ
10 กฎหมายความมั่นคง : Reference Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books KPT2490.ก28 2551 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และประกาศของคณะปฏิวัติแก้ไขเพิ่มเติม. Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Stacks
Reference Books JF1800 .ท9 พร้อมให้บริการ
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวของรัฐสภา / Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT3709.ก352548ก4 2548 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305