หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 304

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 304
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กิติมา สุรสนธิ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวางแผนการสื่อสาร : แนวคิดและเทคนิค = Communication planning : conceptual and technique / แนวคิดและเทคนิค = Communication planning : conceptual and technique / กิติมา สุรสนธิ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P95.815 .ก63 ฉ. 11 ยืมออก 31/08/2022
องค์การและการบริหาร = Organization and management : การศึกษาการจัดการแผนใหม่. ธงชัย สันติวงษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD37 .ธ2 2533 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
องค์การและการบริหาร = Organization and management : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ / Organization and management : การศึกษาการจัดการแผนใหม่ / ธงชัย สันติวงษ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD37 .ธ2 2543 พร้อมให้บริการ
Strategic planning for public relations / Smith, Ronald D., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1221 .S65 2013 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544