หนังสือสำรองของวส 304

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 304
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กิติมา สุรสนธิ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวางแผนการสื่อสาร : กิติมา สุรสนธิ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P95.815 .ก63 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
องค์การและการบริหาร = ธงชัย สันติวงษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD37 .ธ2 2533 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
องค์การและการบริหาร = ธงชัย สันติวงษ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books MGNT HD 2000 635404 พร้อมให้บริการ
Strategic planning for public relations / Smith, Ronald D., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1221 .S65 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455