หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรม.632

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: รม.632
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พัชรี สิโรรส
    • ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Public policy : a new introduction / Knill, Christoph. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1525.P6 K65 2012 ยืมออก 31/08/2022
An introduction to the policy process : theories, concepts, and models of public policy making / theories, concepts, and models of public policy making / Birkland, Thomas A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK468.P64 B57 2011 ยืมออก 31/08/2022
เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ (Unpacking public policy) : หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย : รวมบทความวิชาการด้านนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นเกียรติแด่ รศ. ดร. พัชรี สิโรรส เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ / หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย : รวมบทความวิชาการด้านนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นเกียรติแด่ รศ. ดร. พัชรี สิโรรส เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books SOC H 2015 650720 ยืมออก 31/08/2018
Studying public policy : policy cycles & policy subsystems / policy cycles & policy subsystems / Howlett, Michael, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .H69 2009 ยืมออก 04/02/2022
Agendas, alternatives, and public policies / Kingdon, John W Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK274 .K5 1995 C. 1 ยืมออก 31/01/2022
Public policy : an introduction to the theory and practice of policy analysis / Parsons, D. W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H97 .P32 2005 ยืมออก 31/08/2022 อาจารย์คืนแล้ว ส่งให้วันเพ็ญ ส่งต่อคุณยุวดี 13/8/16
Public policymaking : an introduction / Anderson, James Elliott, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK271 .A59 2000 พร้อมให้บริการ
Governance, politics and the state / Pierre, Jon, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC131 .P547 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544