หนังสือสำรองของรม.632

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  3. รหัสรายวิชา: รม.632
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พัชรี สิโรรส
    • ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Public policy : Knill, Christoph. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1525.P6 K65 2012 ยืมออก 31/08/2019
An introduction to the policy process : Birkland, Thomas A. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK468.P64 B57 2011 ยืมออก 31/08/2019
เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ (Unpacking public policy) : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books SOC H 2015 650720 ยืมออก 31/08/2018
Studying public policy : Howlett, Michael, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books H97 .H69 2009 พร้อมให้บริการ
Agendas, alternatives, and public policies / Kingdon, John W Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK274 .K5 1995 C. 1 ยืมออก 31/08/2019
Public policy : Parsons, D. W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H97 .P32 2005 ยืมออก 31/08/2019 อาจารย์คืนแล้ว ส่งให้วันเพ็ญ ส่งต่อคุณยุวดี 13/8/16
Public policymaking : Anderson, James Elliott, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JK271 .A59 2000 พร้อมให้บริการ
Governance, politics and the state / Pierre, Jon, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC131 .P547 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455