หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรม.649

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: รม.649
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วสันต์ เหลืองประภัสร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เอนกทรรศน์ : พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวังและกำลังใจ / พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวังและกำลังใจ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM477.ท9 อ73 2560 ยืมออก 06/02/2022
เมืองนิยม เมืองของไทย คือบ้านของเรา / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT178.ท9 อ73 2560 ยืมออก 16/02/2022
การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย : การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป / การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป / วสันต์ เหลืองประภัสร์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745 .ว44 2559 พร้อมให้บริการ
รัฐจากมุมมองของชีวิตประจำวัน : รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 6 / รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 6 / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC311 .ก643 ล. 2 พร้อมให้บริการ
นโยบายการคลังสาธารณะ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HJ1360.55 .ด645 2553 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจทางเลือก. 2, ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ / เอื้อมพร พิชัยสนิธ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HV318 .อ84 ยืมออก 02/02/2022
วิพากษ์เมือง / พนิต ภู่จินดา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT169.ท9 พ36 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การบริหารปกครองสาธารณะ (Public governance) : การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 / การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JF1358 .ก536 ยืมออก 16/02/2022
แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย / สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JS7153.3.ก2 อ728 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544