หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ รม.649

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: รม.649
  4. Instructors:
    • วสันต์ เหลืองประภัสร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เอนกทรรศน์ : เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM477.ท9 อ73 2560 ยืมออก 20/02/2019
เมืองนิยม เมืองของไทย คือบ้านของเรา / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT178.ท9 อ73 2560 พร้อมให้บริการ
การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย : วสันต์ เหลืองประภัสร์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745 .ว44 2559 พร้อมให้บริการ
รัฐจากมุมมองของชีวิตประจำวัน : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC311 .ก643 ล. 2 พร้อมให้บริการ
นโยบายการคลังสาธารณะ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books FIN HJ 2010 563269 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจทางเลือก. เอื้อมพร พิชัยสนิธ. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HV318 .อ84 ยืมออก 31/08/2019
วิพากษ์เมือง / พนิต ภู่จินดา. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT169.ท9 พ36 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การบริหารปกครองสาธารณะ (Public governance) : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1358 .ก536 ยืมออก 22/02/2019
แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JS 2009 540829 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305