หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ รม.667

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: รม.667
  4. Instructors:
    • ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เมื่อฉันไม่มีขน ฉันจึงเป็นศิลปะ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7572 .ธ375 2557 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305