หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIR 638

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 638
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประภัสสร์ เทพชาตรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International relations in Southeast Asia : the struggle for autonomy / Weatherbee, Donald E., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .W396 พร้อมให้บริการ
ASEAN emerging global and regional player? : TU-ASEAN International Conference 2014, 7-8 July 2014, Bangkok, Thailand : conference report. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC441 .T83 2014 พร้อมให้บริการ
ASEAN's post-2015 vision : conference report, 7 August 2015, Venue, Auditorium, C ASEAN, CyberWorld Tower, Bangkok, Thailand / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS520.3 .T83 2016 พร้อมให้บริการ
Security communities / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1391 .S425 พร้อมให้บริการ
ASEAN beyond the regional crisis : challenges and initiatives / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC441 .A824 พร้อมให้บริการ
Southeast Asian perspectives on security / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books UA853.S65 S68 พร้อมให้บริการ
The grand chessboard : American primacy and its geostrategic imperatives / Brzezinski, Zbigniew, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books E840 .B785 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544