หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIR601

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR601
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ทวิดา กมลเวชช
    • ชนินท์ทิรา ณ ถลาง
    • ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Global politics : a new introduction / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC319 .G527 2014 พร้อมให้บริการ
Statistical methods for the social sciences / Agresti, Alan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QA276.12 .A34 1997 พร้อมให้บริการ
Bourdieu in international relations : rethinking key concepts in IR / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1251 .B687 2013 พร้อมให้บริการ
Writing a research paper in political science : a practical guide to inquiry, structure, and methods / Baglione, Lisa A., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA86 .B34 C. 2 พร้อมให้บริการ
Research methods in politics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA86 .R47 2008 พร้อมให้บริการ
Research design : qualitative & quantitative approaches / qualitative & quantitative approaches / Creswell, John W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .C74 C. 1 พร้อมให้บริการ
Security as practice : discourse analysis and the Bosnian war / Hansen, Lene. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1253.5 .H35 พร้อมให้บริการ
Political research : an introduction / Harrison, Lisa. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA86 .H35 พร้อมให้บริการ
Theory and methods in political science / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA71 .T497 2002 พร้อมให้บริการ
Research methods for public administrators / O'Sullivan, Elizabethann. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1338.A2 O78 2010 พร้อมให้บริการ
The essentials of political analysis / Pollock, Philip H. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA86 .P65 2012 ยืมออก 31/01/2022
Guide to methods for students of political science / Van Evera, Stephen. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA71 .V364 1997 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544