หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ IR601

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR601
  4. Instructors:
    • ทวิดา กมลเวชช
    • ชนินท์ทิรา ณ ถลาง
    • ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Global politics : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC319 .G527 2014 พร้อมให้บริการ
Statistical methods for the social sciences / Agresti, Alan. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QA276.12 .A34 1997 พร้อมให้บริการ
Bourdieu in international relations : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1251 .B687 2013 พร้อมให้บริการ
Writing a research paper in political science : Baglione, Lisa A., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA86 .B34 C. 2 พร้อมให้บริการ
Research methods in politics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA86 .R47 2008 พร้อมให้บริการ
Research design : Creswell, John W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .C74 C. 1 พร้อมให้บริการ
International relations theories : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1305 .I5823 2013 Lost
Security as practice : Hansen, Lene. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1253.5 .H35 พร้อมให้บริการ
Political research : Harrison, Lisa. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA86 .H35 พร้อมให้บริการ
Theory and methods in political science / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA71 .T497 2002 พร้อมให้บริการ
Research methods for public administrators / O'Sullivan, Elizabethann. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JF1338.A2 O78 2010 พร้อมให้บริการ
The essentials of political analysis / Pollock, Philip H. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA86 .P65 2012 ยืมออก 31/08/2019
Guide to methods for students of political science / Van Evera, Stephen. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JA71 .V364 1997 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305