หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 312

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 312
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • แก้วกาญจน์ จูเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Graphic design principles : หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ / ปาพจน์ หนุนภักดี. Book Pridi Banomyong Library
Periodical Stacks
General Books NC845 .ป632 2555 พร้อมให้บริการ
การออกแบบสิ่งพิมพ์ = [Publication design] / อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z246 .อ64 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ความลับของการทำหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก = The secret of pocketbook / ศิวะภาค เจียรวนาลี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z116.ก2 ศ656 2552 พร้อมให้บริการ
กว่าจะเป็นหนังสือ / วิริยะ สิริสิงห, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z116.ก2 ว64 ฉ. 1 Withdrawn
สยามพิมพการ : ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย / ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z186.ท9 ธ37 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน = Printing systems and applications / อรัญ หาญสืบสาย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z116 .อ463 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เขาทำหนังสือกันอย่างไร / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z116 .ข73 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Fonts symbols & Process color chart / อภิรักษ์ สอนพรินทร์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z250.7 .อ46 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์ = Printing technology / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z256 .ท73 ล.1 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
สาระน่ารู้เรื่องกระดาษพิมพ์ / พรทวี พึ่งรัศมี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TS1124 .พ43 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การพิมพ์เบื้องต้น. ศิริพงศ์ พยอมแย้ม. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z116 .ศ65 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หนังสือและการพิมพ์. นันทนา วิทวุฒิศักดิ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z116 .น6 2529 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การพิมพ์และการผลิตหนังสือ / วิทยา พัฒนศรีวิเชียร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books 088/32 พร้อมให้บริการ
การออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ / จันทนา ทองประยูร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z116.ก3 จ63 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การออกแบบกราฟิกบนสื่อโปสเตอร์ / ภานุมาส แอสมจิตร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5843 .ภ68 ฉ. 1 Withdrawn
การออกแบบกราฟิก = Graphic design / ศิริพรณ์ ปีเตอร์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books NC1001 .ศ645 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
The all new print production handbook / Bann, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z118.5 .B36 พร้อมให้บริการ
Printing technology / Adams, J. Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z244 .A515 2002 พร้อมให้บริการ
Paper, its making, merchanting and usage ; the paper merchants' textbook. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TS1105 .N3 C. 2 พร้อมให้บริการ
Five hundred years of printing / Steinberg, Sigfrid Henry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z124 .S8 1996 พร้อมให้บริการ
The graphics of communication. Baird, Russell N. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6277 พร้อมให้บริการ
Graphic design processes : university to unique / Hiebert, Kenneth J. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4355 ยืมออก 18/05/2023
Layout workbook : a real-world guide to building pages in graphic design / Cullen, Kristin. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NC1000 .C85 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544